Whistleblower Policy - English

Our Whistleblower policy

Ferrosan Medical Devices wishes to provide employees, partners etc. an opportunity to report serious irregularities and inappropriate behavior if such are found or experienced in Ferrosan Medical Devices.

E.g.

  • Reporting of crime, fraud, forgery, corruption
  • Reporting of violence, bullying, unwanted sexual behavior
  • Violation of internal guidelines that may lead to regulatory intervention, audit remarks, security risks

Irregularities and inappropriate behavior are under no circumstances tolerated, and FeMD supports the employees and external stakeholders in speaking up to stop and prevent these from happening. To do so, Ferrosan Medical Devices has set up a whistleblower system which can be used for reporting observations.

For further information please consult the guidelines for the whistleblower system.

Privacy Policy

Whistleblower  policy

 

The link I below here:

Submit report here
Our Whistleblower policy - Dansk

Whistleblowerordning i Ferrosan Medical Devices

Ferrosan Medical Devices ønsker at være en troværdig virksomhed med en åben virksomhedskultur, hvor vi i vores leveregler blandt andet opfordrer alle til at sige tingene klart, som de er – herunder at ytre sig frit, hvis man har oplevet uregelmæssigheder, svigagtig adfærd eller ulovligheder begået af FeMDs ansatte eller andre personer med tilknytning til Ferrosan Medical Devices, f.eks. tidligere ansatte, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater og leverandører.

 

Whistleblower – Politik i Ferrosan Medical Devices

Privatlivspolitik – Whistleblowerordning

Ofte er det medarbejderne opdager uregelmæssigheder, svigagtig adfærd eller ulovligheder men de fleste vil være tilbageholdende med at gå videre med deres mistanke, da de føler, at de derved er illoyale overfor kollegaer eller Ferrosan Medical Devices.

Da det er vigtigt at denne type oplysninger kommer for dagens lys og i erkendelsen af at en åben virksomhedskultur ikke altid er tilstrækkeligt, har vi valgt at oprette en whistleblower-ordning med henblik på, at en uafhængig og selvstændig enhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

I whistleblower-ordningen kan alle medarbejdere og andre personer med tilknytning til Ferrosan Medical Devices, hurtigt og fortroligt foretage indberetninger (anonymt eller ikke anonymt) via en whistleblowerportal, om uregelmæssigheder, svigagtig adfærd eller ulovligheder som kan påføre Ferrosan Medical Devices et økonomisk tab eller skade Ferrosan Medical Devices omdømme m.v.

Whistleblower-ordningen kan ikke bruges til at give udtryk for utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik, mv. Dette skal indberettes via nærmeste leder eller HR.

Whistleblowerportalen håndteres af advokatfirmaet Plesner, der også, indenfor 48 timer efter en indberetning er modtaget, vurderer om indberetningen falder inden for whistleblowerordningen, eller om den skal afsluttes under whistleblowerordningen og i stedet behandles andetsteds i Ferrosan Medical Devices organisation, eventuelt af HR-funktionen. Vurderingen foretages på baggrund af Ferrosan Medical Devices afgrænsning af whistleblowerordningen og dansk lovgivning i øvrigt.[i]

Link til whistleblowerportalen findes på Ferrosan Medical Devices hjemmeside, hvorved både interne og eksterne interessenter har mulighed for at lave indberetninger.

Plesner videresender alle valide indberetninger til Ferrosan Medical Devices Compliance Officer[ii] der vil undersøge indberetningen.

Inden videresendelsen undersøger Plesner indberetningen med henblik på at sikre, at Compliance Officer ikke er involveret i det indberettede forhold eller på andet grundlag inhabil til at behandle indberetningen. Såfremt Compliance Officeren er inhabil sendes til CEO og er denne inhabil sendes til FeMDs Bestyrelsesformand.

Undersøgeren er forpligtet til at holde alle oplysninger, denne modtager under undersøgelsen, fortrolige. Derudover er denne beføjet til at afgøre, hvornår oplysninger må videregives til andre. Undersøgeren er derudover forpligtet til at oplyse personen der indberettet om, hvad der er blevet indberettet. Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår denne meddelelse kan gives, således at meddelelsen ikke påvirker afdækningen af indberetningen samt indsamlingen af bevismateriale.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt ikke at være anonym[iii]. Det skal dog nævnes, at ikke-anonyme anmeldere risikerer at blive indkaldt som vidne, såfremt der bliver indledt en retssag.

[i] Yderligere information kan findes i Ferrosan Medical Devices Forretningsgange og Retningslinjer for Whistleblowerordning

[ii] Yderligere information kan findes i Ferrosan Medical Devices Forretningsgange og Retningslinjer for Whistleblowerordning

[iii] Indberetterens identitet vil blive oplyst, såfremt Ferrosan Medical Devices er forpligtiget til det, indberetningen er bevidst falsk eller der indledes en retsag på basis af indberetningen jf. FeMDs Forretningsgange og Retningslinjer for Whistleblowerordning

 

 

 

[1] Yderligere information kan findes i FeMDs Forretningsgange og Retningslinjer for Whistleblowerordning

[1] Yderligere information kan findes i FeMDs Forretningsgange og Retningslinjer for Whistleblowerordning

[1] Indberetterens identitet vil blive oplyst, såfremt FeMD er forpligtiget til det, indberetningen er bevidst falsk eller der indledes en retsag på basis af indberetningen jf. FeMDs Forretningsgange og Retningslinjer for Whistleblowerordning

Link til indrapportering:
Our Whistleblower policy - Polska

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA PROCEDURY SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Ferrosan Medical Devices pragnie zapewnić pracownikom, partnerom i innym zainteresowanym stronom możliwość zgłaszania poważnych nieprawidłowości i niewłaściwego zachowania, jeśli takie zostaną wykryte lub doświadczone w Ferrosan Medical Devices.

Na przykład:

  • Zgłaszanie przestępstw, oszustw, fałszerstw, korupcji
  • Zgłaszanie przemocy, znęcania się, niechcianych zachowań o charakterze seksualnym
  • Naruszenie wewnętrznych wytycznych, które może prowadzić do interwencji organów publicznych, nieprawidłowości wykazanych w ramach przeprowadzanych audytów lub innych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa

 

Nieprawidłowości i niewłaściwe zachowanie w żadnym wypadku nie są tolerowane, a FeMD wspiera pracowników i partnerów zewnętrznych w powstrzymywaniu i zapobieganiu takich zachowań. W tym celu FeMD stworzyło system informowania o nieprawidłowościach, który można wykorzystać do zgłaszania naruszeń.

Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dotyczących systemu zgłaszania nieprawidłowości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

LINK DO RAPORTOWANIA

News

Search

CLOSE
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors